STARTOFMONTH, STARTOFQUARTER, STARTOFYEAR, ENDOFMONTH, ENDOFQUARTER, ENDOFYEAR – DAX Guide

STARTOFMONTH: Returns the start of month.
https://dax.guide/startofmonth/

STARTOFQUARTER: Returns the start of quarter.
https://dax.guide/startofquarter/

STARTOFYEAR: Returns the start of year.
https://dax.guide/startofyear/

ENDOFMONTH: Returns the end of month.
https://dax.guide/endofmonth/

ENDOFQUARTER: Returns the start of quarter.
https://dax.guide/endofquarter/

ENDOFYEAR: Returns the start of year.
https://dax.guide/endofyear/